Movendos-filosofia

Maailmassa voi tehdä monia asioita paljon paremmin hyödyntämällä hyvää olemassa olevaa ja kehittämällä uutta ja tarpeellista. Jatkuva yhteiskunnan kehityksen, työelämän ja terveysalan muutoksen seuraaminen, asiakastarpeiden kuunteleminen ja asiakkaan kanssa yhdessä kehittäminen ovatkin meille luonteva tapa toimia.

Meille kehittämämme teknologia ei ole itseisarvo, vaan se on aina alisteinen ihmiseltä ihmiselle tapahtuvalle tuelle ja yksilötason myönteiselle muutokselle. Teknologia on väline yksilön tarpeiden kartoittamiseen, yhteydenpitoon, etätukeen ja laadukkaaseen terveyttä ja hyvinvointia tukevaan palvelupolkuun. Helppokäyttöinen teknologia mahdollistaa palvelujen tarjoamisen mahdollisimman monelle ajasta ja sijainnista riippumatta, tietoturvallisesti ja luottamuksellisesti.

Yhdenkään ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ei ole olemassa standardiratkaisua.

Yhdenkään ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ei ole olemassa standardiratkaisua. Jokaisella meistä on oma käsityksemme hyvinvoinnista ja käsillä erilainen elämäntilanne. Kokemuksesta tiedämme, että parhaat ja kestävät tulokset saadaan aikaiseksi henkilökohtaisella lähestymistavalla.

Muutosajattelumme perustuu pienten askelten filosofiaan, jossa sovellamme käyttäytymismuutoksen teoreettisia malleja ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Näemme ihmisen kokonaisuutena, jonka elämä muodostuu monenlaisista elämän ja hyvinvoinnin osa-alueista. Pieni muutos toisaalla voi vaikuttaa merkittävästi myös toisella elämän osa-alueella. Tätä näkemystä hyödynnämme sekä kehittämässämme terveysteknologiassa että omissa yksilövalmennuksissamme.

Filosofiamme peruspilareita ovat yksilölähtöisyys, vaikuttavuus, kokonaisvaltaisuus, skaalautuvuus ja luottamus.

Movendos-tarina

Movendoksen ja sittemmin yritykseen liittyneen Elivan tarinat ovat kiehtova esimerkki sitkeydestä, visionäärisyydestä sekä todellisesta tarpeesta lähtevästä liiketoiminnan kehittämisestä. Nämä polut yhdistyivät syksyllä 2016. Kaiken taustalla ovat myös oikea ajoitus ja oikeat ihmiset.

Ensimmäinen polunhaara

Elettiin vuotta 2012. Personal Health Informatics-tutkimusryhmä Tampereen Teknillisessä Yliopistossa pohti toimivampia malleja ihmisten terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Taustalla vaikutti vahva ymmärrys käyttäytymisen muutoksen tukemisesta ja siihen liittyvistä kehitystarpeista. Poikkitieteelliseen tutkimusryhmään kuului terveys-, käyttäytymis- ja ohjelmistotieteen edustajia.

Ydinporukkaan lukeutuivat myös Arto Leppisaari, Hannu Nieminen, Hannu Mikkola, Heidi Lehtonen sekä Stefan Baggström. Heillä kaikilla oli yhteinen pitkä tausta Nokia Oyj:n palveluksessa, missä kukin oli omalla työurallaan osallistunut erilaisten teknologia- ja palveluinnovaatioiden kehittämiseen. Kehitystyö oli liittynyt myös hyvinvointiin ja terveyteen, mikä oli teemana lähellä kaikkien sydäntä. Tämä lähtökohta toi ryhmän myös alunperin yhteen.

Kun tutkimusryhmä kartoitti terveys- ja hyvinvointikentän tarpeita Suomessa, kävi nopeasti ilmi, ettei ihmisten arkielämässä tapahtuvan muutoksen tukemiseen ollut olemassaolevia työkaluja. Valmentajilla sekä terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaisilla oli tarve löytää kanava, jonka avulla tapaamisissa sovitut tavoitteet ja tehtävät voitaisiin tuoda asiakkaan arkeen ilman, että ne unohtuvat vanhojen rutiinien ja ajattelutapojen alle. Lisäksi oli tarvetta tuoda valmentajan henkilökohtaista tukea tapaamisten ulkopuolelle. Kentällä oli suuri halu lisätä ammattilaisten työn vaikuttavuutta.

Sanana Movendos tulee Latinan kielestä ja tarkoittaa ”laittaa liikkeelle, inspiroida”

Tästä selkeästä tarpeesta motivoituneena yliopistolla alettiin kehittää etävalmennukseen tarkoitetun teknologiatyökalun prototyyppiä. Konseptia testattiin alusta alkaen yhdessä potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Kokeiluista syntyneiden rohkaisevien palautteiden innoittamana hankkeen ympärille päätettiin perustaa yhtiö.

Näin syntyi Movendos. Sanana Movendos tulee Latinan kielestä ja tarkoittaa ”laittaa liikkeelle, inspiroida”, joka kuvasi erittäin osuvasti yhtiön toiminnan perustaa.

Jo seuraavana vuonna Movendos toi markkinoille uuden mCoach-etävalmennustyökalun. Tuote sai alusta alkaen innostuneen vastaanoton, ja sen käyttö on laajentunut jatkuvasti terveys-, kuntoutus- ja hyvinvointitoimijoiden keskuudessa.

Pian kaupallistamisvaiheen jälkeen tiimiin palkattiin asiakkuus- ja kehitystyöhön Paula Mäkeläinen. Softakehityspuolella visionääreinä ja toteuttajina toimivat hyvin varhaisesta vaiheesta mukana ollut Carlos Peréz-Blanco ja 2015 vuonna mukaan tullut Andres Ledesma. 

Toinen yrityspolku

Toisaalla elettiin 90-luvun alkua. Tiedonjanoisen liikunta- ja hyvinvointipuolen ammattilaisen Petteri Paakkunaisen mielenkiinto oli vahvasti kohdistunut Yhdysvalloissa jalansijaa saaneeseen yksilölähtöiseen valmennusmuotoon, joka kantoi nimeä personal training. Tuli palava tarve selvittää, mistä oikein oli tarkalleen ottaen kysymys.

Muutaman vuoden ajan Petteri kiersi seminaareja Yhdysvalloissa, minkä jälkeen avautui mahdollisuus muuttaa teeman kosketusetäisyydelle Kaliforniaan. Mielessä alkoi kyteä ajatus personal trainer-koulutusohjelman rakentamisesta sekä uuden toimintamallin ja ideologian levittämisestä myös Suomeen. Tarve yksilölähtöiselle palvelulle oli kotimaassakin jo olemassa, mutta siihen vastaava tarjontaa ei ollut. Noihin päiviin saakka henkilökohtaista valmennusta tavallisille ihmisille oli saatavilla lähinnä sellaisissa lajeissa kuin tennis tai golf. Ohjaus tapahtui tavallinen liikunnan osalta lähes poikkeuksetta ryhmissä.

Palattuaan takaisin Suomeen vuonna 1996, Paakkunainen perusti yhdessä kollegansa Tiina Raninin kanssa yrityksen nimeltä Fitness Academy of Finland (FAF). Suomen ensimmäinen personal trainer-koulutusohjelma käynnistyi Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä jo seuraavana vuonna.

Jatkuva tiedonjano ja loputon kiinnostus ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja siihen liittyvien liiketoiminta- ja palvelukonseptien rakentamiseen kuljetti Paakkunaisen työhyvinvoinnin pariin. Hänen näkemyksensä kouliintui ja jalostui erilaisissa työhyvinvointiprojekteissa 15 vuoden ajan. Yhä vahvemmaksi muodostui näkemys siitä, että silloiset yleiset toimintamallit eivät edistäneet ihmisten terveyttä ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka tiedon ja ammattilaisten määrä oli kasvanut huimasti, tulokset eivät noudattaneet samaa kehityspolkua. Ihmisille tarjottiin edelleen standardiratkaisuja, vaikka tarpeet, toiveet ja elämäntilanteet olivat jokaisella erilaisia. Kukin terveys- ja liikunta-alan ammattilainen lähestyi asiakasta omasta kapeasta sektoristaan käsin, tarjoten omia ratkaisujaan yksilön hyvinvoinnin edistämiseksi unohtamalla kokonaisuuden. Siksi tarvittiin jotakin paljon toimivampaa.

Vanhoilla menetelmillä ei voi odottaa saavutettavan uusia tuloksia. 

Kaikesta tästä syntyi ajatus personal trainingin jalostamisesta suuntaan, jolla voitaisiin taata yksilöllinen lähestymistapa ja huomioida ihminen kokonaisvaltaisesti. Paljon ihmisen käyttäytymiseen ja muutosprosesseihin perehtyneenä Paakkunainen ymmärsi, että myös ammattilaisten lähestymistapaa olisi muutettava. Vanhoilla menetelmillä ei voi odottaa saavutettavan uusia tuloksia. Tarvittiin menetelmä, joka perustaa ajatuksensa puhtaan liikunta- ja terveystieteellisen näkökulman  sijasta enemmän käyttäytymistieteistä ponnistavaan coaching-lähestymistapaan. Ammattilaisen antamiin neuvoihin ja ohjeisiin verrattuna kyseinen arvo- ja hyväksymisperusteinen lähestymistapa on tutkimusten ja käytännön kokemusten kautta osoittautunut tehokkaimmaksi tavaksi elintapamuutosten läpiviemisessä. Uudella tavalla ajattelevien ammattilaisten lisäksi tarvittiin myös uusia selkeästi konseptoituja palvelumalleja.

Tämän polun erilaisten vaiheiden pohjalta vuonna 2015 syntyi Eliva Wellness Coaching, joka muodostuu selkeästi mallinnetusta terveys- ja hyvinvointivalmennuskonseptista ja sitä tukevasta hyvinvoinnin ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatusta jatkokoulutuksesta. Mallin avulla hyvinvointia ja terveyttä  voidaan edistää kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti, mutta samalla helposti ja skaalautuvasti.

Polut yhdistyvät

Kuten usein käy, samankaltaisesti ajattelevien tiet jossain vaiheessa yhtyvät. Kesällä 2016 vuosia toisensa tunteneet Arto Leppisaari ja Petteri Paakkunainen jakoivat ajatuksiaan yhteisen lounaan merkeissä. Sekä Movendos että Paakkunainen olivat jo jonkin aikaa toisistaan tietämättä kulkeneet ajatusten ja tekojen osalta samaan suuntaan. Tapaamisen ja sitä seuranneiden keskusteluiden lähes luonnollisena ja nopeanakin jatkumona syntyi yksimielisen selkeä visio yhdistymisestä ja Movendos Oy:n toiminnan laajentamisesta. Laadukkaille terveys- ja hyvinvointivalmennuksille on markkinoilla alati kasvava kysyntä. Kun tähän tarpeeseen yhdistetään selkeä, yksilöllinen, kokonaisvaltainen ja vaikuttava valmennusmalli sekä tasokkaat skaalautumista tukevat etävalmennus- ja kartoitusteknologiat, on lopputuloksena jotakin mahtavaa.

Lokakuussa 2016 oli Movendos Oy:n toinen syntymäpäivä.  Polku jatkuu.

 

Pysy ajan tasalla!

Tilaa uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi.